Elena Kotelnikova

Najbliższe wolne terminy:

Poniedziałek, 20.05 09:00 Poniedziałek, 20.05 10:00 Środa, 22.05 13:00
 • Position :
  Konsultacje psychologiczne i psychoterapia dorosłych w języku rosyjskim.Cena konsultacji indywidualnej 140 zł

Terapeuta online

Języki:  

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia dorosłych w następujących sytuacjach:

 • lęk
 • strach
 • niska samoocena
 • trudność wyboru
 • konflikty rodzinne
 • przemoc w rodzinie
 • niepokojące sny
 • trudne relacje (z dziećmi, rodzicami, współpracownikami)
 • powtarzalny scenariusz życia
 • objawy psychosomatyczne
 • ataki paniki
 • depresja
 • trauma psychiczna
 • apatia, poczucie bezcelowości
 • drażliwość
 • poczucie beznadziejności

Edukacja:

 • Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (kurs: Pierwsza pomoc psychologiczna-PFA) | 2022
 • Moskiewskie Stowarzyszenie psychologii analitycznej - MAAP ("Psychologia analityczna i psychoterapia") | 2019-2021
 • Tomski Uniwersytet Państwowy, Wydział Psychologii | absolwent, specjalista / 1999-2004
 • Regularnie biorę udział w zajęciach praktycznych i seminariach, w konferencjach społeczności zawodowych. Kontynuuję naukę na psychoanalityka.

Doświadczenie zawodowe:

 • Pracowałam w firmie, w której udzielałam pierwszej pomocy psychologicznej osobom w różnym stopniu poszkodowanym w wyniku działań wojennych, prowadziłam wykłady, przeprowadzałam testy pracowników.
 • W prywatnej praktyce doradzam dorosłym (podejście psychoanalityczne), prowadzę spotkania tematyczne.
 • Przez długi czas pracowałam z dziećmi w kontekście pedagogiki humanistycznej. W tym okresie badałam funkcje poznawcze dzieci w wieku 5-8 lat.
 • Od grudnia 2020 jestem wolontariuszką w Centrum pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej.
 • Stworzyłam pierwsze rosyjskojęzyczne forum na temat kraniostenozy dziecięcej, gdzie oprócz Administracji i konserwacji zapewniałam wsparcie psychologiczne rodzicom.
 • Urodziłam się i wychowałam w Kazachstanie. Mówię po rosyjsku i rozumiem ukraiński.
 • Kieruję się Kodeksem Etycznym pracy psychologa i gwarantuję: szacunek i troskę o Ciebie i Twoją sytuację, ścisłe przestrzeganie poufności, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, poddawanie się własnej osobistej terapii i superwizji.

Психологические консультации и психотерапия для взрослых в следующих ситуациях:

 • тревога
 • страхи
 • низкая самооценка
 • сложность выбора
 • семейные конфликты
 • семейное насилие
 • тревожащие сны
 • сложные отношения (с детьми, родителями, коллегами)
 • повторяющийся жизненный сценарий
 • телесные симптомы
 • панические атаки
 • депрессия
 • психологическая травма
 • апатия, чувство бесцельности при видимом благополучии
 • раздражительность
 • ощущение безысходности

Образование:

 • Университет Джонса Хопкинса (Курс: Первая психологическая помощь - PFA) | 2022
 • Московская ассоциация аналитической психологии - МААП ("Аналитическая психология и психотерапия") | 2019-2021
 • Томский государственный университет, факультет психологии (выпускница, специалист) | 1999-2004
 • Регулярно принимаю участие в практических занятиях и семинарах, в конференциях профессиональных сообществ. Продолжаю обучение на психоаналитика.

Профессиональный опыт:

 • Работала в крупной компании, где оказывала первую психологическую помощь, читала лекции, проводила тестирование сотрудников.
 • В частной практике консультирую взрослых (психоаналитический подход), веду тематические встречи.
 • Долгое время работала с детьми в контексте гуманистической педагогики. На протяжении этого периода изучала когнитивные функции детей 5-8 лет.
 • С декабря 2020 года - волонтер-психолог в Центре помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
 • Создала первый русскоязычный тематический форум по проблеме детского краниостеноза, где помимо администрирования и технического обслуживания оказывала психологическую поддержку родителям.
 • Родилась и выросла в Казахстане. Говорю на русском языке, понимаю украинский язык.
 • Руководствуюсь этическим кодексом работы психолога и гарантирую: уважительное и бережное отношение к вам и вашей ситуации, строгое соблюдение конфиденциальности, постоянное повышение квалификации, прохождение собственной личной терапии и супервизии.
Skip to content