Regulamin

Regulamin serwisu internetowego PsychoPark.pl

Postanowienia ogólne

§1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego PsychoPark.pl jest Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” Jadwiga Hornowska z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Moniuszki 28. NIP: 537-158-37-54, REGON: 381170758.

§2

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
a) Klient/ Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu PsychoPark.pl.
b) serwis PsychoPark.pl – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: psychopark.pl
c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
d) Usługa terapeutyczna – usługa świadczona przez terapeutów (psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów) za pomocą serwisu PsychoPark.pl
e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
f) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
g) Przelewy24 – serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę DialCom24 z siedzibą przy ulicy kanclerskiej 15; 60-327 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

§4

Wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie regulaminu przy wypełnieniu formularza kontaktowego jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

§5

W ramach serwisu PsychoPark.pl dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) usługi terapeutyczne, świadczone w formie:
– wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej, korespondencji droga e-mail

b) sprzedaż szkoleń i webianariów – odbywających się w czasie rzeczywistym lub nagrań

c) sesje superwizji, świadczone w formie wideo rozmowy
d) pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia usług psychologicznych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części serwisu PsychoPark.pl.

Usługi terapeutyczne

§6

 1. Usługi psychologiczne świadczone są przez Psychologów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
 2. Usługi e-wizyty psychiatrycznej świadczone są przez lekarza psychiatrę. Serwis PsychoPark.pl nie jest podmiotem medycznym w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 )
 3. Usługi psychoterapeutyczne świadczone są przez psychoterapeutów w trakcie szkolenia podyplomowego z psychoterapii, po ukończonym minimum II roku tego szkolenia lub przez psychoterapeutów po ukończonym IV roku szkolenia lub przez psychoterapeutów z Certyfikatem Psychoterapeuty.
 4. Terapeuci wymienieni w pkt 1-3 łącznie zwani są Specjalistami.
 5. Serwis PsychoPark.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez specjalistów.
 6. W ramach usług terapeutycznych Specjaliści, odpowiednio do ich zawodu, uprawnień i specjalizacji, są uprawnieni do:
 1. udzielania Klientowi świadczenia terapeutycznego lub zdrowotnego polegającego na rozpoznaniu choroby/zaburzenia, postawieniu diagnozy i orzeczeniu o stanie zdrowia Klienta;
 2. udzielania odpowiedzi na pytania Klienta i przekazywania mu wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowych zasadach zapobiegania chorobom, o higienie i pielęgnacji zdrowia, a także umiejętności niezbędnych do samoopieki i samokontroli zdrowia, w szczególności psychicznego;
 3. informowania Klienta o możliwości stosowania leków lub ich odpowiedników, które mogą być nabywane bez recepty oraz edukowania o możliwych działaniach niepożądanych w zażywaniu lekarstw lub innych środków;
 4. wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Klienta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej;
 5. doradztwa, opiniowania lub udzielania innej pomocy dotyczącej zdrowia, w tym w szczególności psychicznego i organizmu Klienta;
 6. informowania Klientów o potrzebie osobistego zbadania przez lekarza lub innego specjalistę, o potrzebie osobistego skorzystania z pomocy specjalisty, w tym podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też o konieczności wykonania badań laboratoryjnych;
 7. świadczenia na rzecz Klientów usług mentora lub z zakresu coachingu.

§7

Usługi terapeutyczne są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie PsychoPark.pl. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest wypełnienie formularza kontaktowego.

§8

Pozostałe usługi określone w §5 pkt d niniejszego Regulaminu są bezpłatne. Bezpłatne jest także samo założenie programu do wideo rozmowy.

§9

Formularz kontaktowy polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta do Usługodawcy. Jest on dostępny w serwisie PsychoPark.pl. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych jako wymagane. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych tj.:
– adres e-mail, numer telefonu
– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania

§10

Po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza kontaktowego zostanie wysłana wiadomość na pocztę elektroniczną do Usługodawcy, który nawiązuje kontakt z Klientem.

§11

Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane.

§12

Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych dochodzi przez podjęcie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi terapeutycznej oraz dokonanie płatności.

Formy i zakres usług terapeutycznych

§13

Usługa terapeutyczna w formie wideo rozmowy polega na rozmowie z psychologiem/ psychoterapeutą/ psychiatrą prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Czas trwania tej usługi wynosi 30 lub 50 minut w przypadku wideo rozmowy indywidualnej lub 90 minut w terapii rodzinnej, małżeńskiej i par lub 50 lub 60 minut w przypadku superwizji indywidualnej.

§14

W celu zamówienia usługi terapeutyczne Klient powinien:
a) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem,
b) wypełnić formularz kontaktowy.

§15

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu usługi jest przekazywana Klientowi poprzez adres mailowy.


Wymagania techniczne

§16

Informacje o tym, jakie usługi terapeutyczne świadczy terapeuta, dostępne są w zakładce Nasz Zespół w zakładce danego terapeuty.

§17

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego urządzenia z dostępem do Internetu.

§18

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie wideo rozmowy niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także aktualnej wersji oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku – What’s App.

Wynagrodzenie i sposób płatności

§19

Koszt usługi terapeutycznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w zakładce Cennik w części serwisu PsychoPark.pl.

§20

Wynagrodzenie za usługi terapeutyczne jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie PsychoPark.pl – za pośrednictwem Przelewy24;
b) przelewu bankowego.

§21

Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi terapeutycznej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

§22

Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24.

§23

Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument zobowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania/ nazwa firmy, adres oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy lub realizacji pierwszej sesji terapeutycznej.

Odstąpienie od umowy

§24

1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis PsychoPark.pl może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
2. Klient może odstąpić od umowy/ odwołać zakupioną usługę wysyłając e-mail na adres kontakt@psychopark.pl . W treści e-mail należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko Klienta, datę i godzinę umówionej usługi.
3. Usługodawca może odstąpić od umowy przesyłając odpowiednie powiadomienie na adres mailowy Klienta.

4. Zwrot środków pieniężnych wpłaconych na poczet prawidłowo odwołanej usługi terapeutycznej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych w kwocie pomniejszonej o prowizje operatora płatności Przelewy24, tj. o kwotę 2 zł.


Ochrona danych osobowych

§25

Klient, który wypełnia formularz kontaktowy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.

§26

Dane dotyczące Klienta są przekazywane terapeucie, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.

§27

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

Odpowiedzialność

§28

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu PsychoPark.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

§29

a) Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.

b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Psychologów w ramach świadczonych przez nich usług.

§30

Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§31

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

§32

Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu PaychoPark.pl można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

§33

1. Reklamacja powinna zawierać:

a) tytuł: REKLAMACJA plus numer zamówienia reklamowanej usługi
b) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej,
c) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu kontaktowym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego

§34

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej umowy, Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§35

W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§36

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.


Postanowienia końcowe

§37

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie, nie pochodzących od Usługodawcy, oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§39

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu PsychoPark.pl i stanowi integralną część, zawieranych za pośrednictwem tego serwisu, umów.

§40

Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu PsychoPark.pl. Dodatkowo Klienci informowani są o zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu kontaktowym.

§41

Usługodawca i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

§42

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług m.in. rażąco konfliktowego zachowania ze strony pacjenta (m.in. wulgarnego komunikowania się) lub podejrzenia przekazywania przez Pacjenta nieprawdziwych lub nierzetelnych lub niepełnych (w tym niewystarczających) informacji, a także w przypadku utraty zaufania lub obiektywizmu terapeutyczno-leczniczego przez Usługodawcę do Klienta.

§43

Do niniejszego Regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:
1) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne;
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Sprawdź także zakładki:

Skip to content