Regulamin Szkolenia

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy 

https://psychoparkpl.clickmeeting.com/

§1. Informacje wstępne

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://psychopark.pl/  i https://psychoparkpl.clickmeeting.com/(dalej: Platforma).

Korzystając z Platformy psychopark.pl akceptujesz zasady Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: https://psychopark.pl/regulamin-szkolenia/ oraz polityki prywatności (https://psychopark.pl/polityka-prywatnosci/)

Właścicielem platformy https://psychopark.pl/ jest: Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro, NIP:5371583754, REGON:381170758, adres e-mail: kursy@psychopark.pl (dalej: Usługodawca).

Użytkownikiem Platformy jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z jej usług.

Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość odpłatnego dostępu do zawartości Platformy w postaci treści cyfrowych (dalej: Szkolenie).

Warunkiem zakupu Szkolenia i uzyskania dostępu do zawartości Platformy https://psychopark.pl/ jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni go akceptuje.

Aby korzystać z Platformy nie jest wymagane spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczy: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Platformy jest również możliwe przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami końcowymi, zwolnionymi z podatku VAT.

§2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Platformy Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne usługi drogą elektroniczną.

W ramach Usług płatnych Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, ma możliwość:
- skorzystania z dostępu do wybranego szkolenia on-line w formie pliku video i jego wielokrotnego obejrzenia,
- korzystanie ze wsparcia:kursy@psychopark.pl.

Materiał video może być odtworzony tylko za pomocą playera zamieszczonego na Platformie. Nie ma możliwości pobrania go w żadnej formie na dysk twardy komputera.

Przy każdym Szkoleniu jest podana Cena za Usługę.

Przeglądanie Platformy jest bezpłatne. Uzyskanie dostępu do treści Szkoleń jest płatne.

§3. Zakup dostępu do Szkolenia

Zakup szkolenia jest możliwy przez całą dobę, a nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

Zakup dostępu do Szkolenia odbywa się poprzez kliknięcie w konkretne Szkolenie. 
Po wejściu w wybrane szkolenie należy kliknąć w przycisk “KUP TERAZ”. Wówczas Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza, gdzie należy założyć konto oraz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie “KUP TERAZ” Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę obsługiwaną przez zewnętrznego operatora płatności, w celu dokonania opłaty za Szkolenie.

Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy w formie elektronicznej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie wybranej Usługi zgodnie z jej opisem na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.

Dostęp do zakupionych Szkoleń zostaje aktywowany po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu Platformy, z którym Użytkownik powinien się najpierw zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą.

§4. Uprawnienia i zobowiązania Użytkownika

Po zawarciu umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do: 
- dostępu do Szkolenia, które wykupił,
- otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Szkoleniu w wersji elektronicznej.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Szkoleniach na Platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy, bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania materiałów video. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą materiałów, do których Usługodawca posiada prawa autorskie, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikające z tytułu naruszenia praw autorskich.

§5. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi na rzecz Użytkownika.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika lub dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – np. gdy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, np. gdy Użytkownik: 
- wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, 
- używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, 
- narusza lub próbuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik nieodwracalnie traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności w skutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§6. Rozwiązanie umowy

Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestanie świadczenia Usług w przypadku rażących naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie, poprzez przesłanie takiej informacji na adres: kursy@psychopark.pl z e-maila powiązanego z kontem.

§7. Zmiany regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://psychopark.pl/regulamin-szkolenia/ lub e-mailem. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail.

§8. Ochrona praw autorskich

Treści cyfrowe tworzące zawartość Szkoleń są objęte ochroną prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: kursy@psychopark.pl

§9. Zmiany Cennika

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://psychopark.pl/ lub 
e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail.

§10. Reklamacje

Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kursy@psychopark.pl.

Reklamacja składana przez Użytkownika Platformy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: 
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
- e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, 
- przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, 
- datę oraz podpis osoby składającej reklamację.

Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego ulega wydłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§11. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności: https://psychopark.pl/polityka-prywatnosci/

Skip to content